مشخصات عمومي مناطق نمونه گردشگري
ردیفنام منطقه نمونهشهرستانعکس منطقه نمونه (1)عکس منطقه نمونه (2)نشانيسطح منطقه
1احمد آباد ابرکوهابرکوه(.jpg) Fileابرکوه - بخش مرکزي - دهستان تيرجرد
2احمد آباد اردکاناردکان(.jpg) Fileاردکان - بخش مرکزي - دهستان محمديه
3ارنان مهريز(.jpg) Fileمهريز - بخش مرکزي - دهستان ارنان
4غار بابا زاهدخاتم(.jpg) Fileشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان ايثار
5بام تفتتفت(.jpg) Fileتفت
6بُندرآباداشکذر(.jpg) Fileشهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق
7چرخاباشکذر(.jpg) Fileصدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق
8چنار کرخاتم(.jpg) Fileخاتم - بخش مروست - دهستان ايثار
9خضرآباداشکذر(.jpg) Fileصدوق - بخش خضرآباد - دهستان کذاب
10ده بالاتفت(.jpg) Fileتفت - بخش مرکزي - دهستان شيرکوه
11سانیجتفت(.jpg) Fileتفت - بخش مرکزي - دهستان پيشکوه
12عقدااردکان(.jpg) Fileاردکان - عقدا
13غار اشکفت یزداناشکذر(.jpg) Fileشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن
14غار بهاراشکذر(.jpg) Fileصدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن
15غار خانه خداخاتم(.jpg) Fileخاتم - بخش مرکزي - دهستان فتح آباد
16غار موبدان فیروزتفت(.jpg) Fileتفت - بخش مرکزي - دهستان پيشکوه
17غار نباتیتفت(.jpg) Fileتفت - بخش مرکزي - دهستان نصرآباد
18محمد آبادميبد(.jpg) Fileميبد - بخش مرکزي - دهستان شهدا
19بهابادبهاباد(.jpg) Fileشهرستان بهاباد - بخش آسفيج - دهستان بنستان
20ندوشناشکذر(.jpg) Fileصدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن
21نیرتفت(.jpg) Fileتفت - بخش نير - دهستان سخويد
22حاجی آباد زریناردکان
23کویر نیزار کربنوبافق(.jpg) Fileبافق - روستاي صادق آباد
24بافت تاریخی ابرکوهابرکوه
25شهرسب و هارونیابرکوه
26کویر سیاه کوهاردکان
27نهر مسیحخاتم(.jpg) Fileخاتم - هرات
28رباط خرگوشی و باتلاق گاوخونیاشکذر
29کویر شهر نواردکان(.jpg) Fileاردکان - روستاي خرانق
30دامنه شیرکوهتفت(.jpg) Fileتفت
31چک چکاردکان(.jpg) Fileاردکان
32رباط پشت باداماردکان
33کویر رستاقاشکذر(.jpg) Fileصدوق - رستاق
34علی آبادتفت(.jpg) Fileتفت
35توران پشتتفت(.jpg) Fileتفت
36خرانقاردکان(.jpg) Fileاردکان - روستاي خرانق
37قره تپه هراتخاتم(.jpg) Fileخاتم - هرات
38فهرجيزد(.jpg) Fileفهرج
39سریزدمهريز
40کفه نصرت آبادابرکوه
41کوه پلنگیتفت(.jpg) Fileتفت - بخش مرکزي - دهستان پيشکوه
42نارین قلعهميبد