● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 2 MB
پسوند : rarحجم : 2 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 20 MB
پسوند : rarحجم : 20 MB
 
up
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 20 MB
پسوند : rarحجم : 20 MB
 
down
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 20 MB
پسوند : rarحجم : 20 MB
Powered by Kleeja
queue